Чим вiдрiзняється школа-фабрика вiд школи-органiзму?
Чому школа навчає?
Класно-Урочна Школа
Навчає знанням, вмiнням та навичкам, якi подiленi на предмети. Iснує предметно-орiєнтована освiтня програма, що передбачає лiнiйнiсть проходження, незмiннiсть та однаковiсть.
СПiльноШкола
У нас дiє компетентiсна освiтня програма «5 ключiв» (дивись третю iлюстрацiю) – каркас iз ключових навчальних цiлей, який передбачає адаптивнiсть до учнiв та iнтеграцiю з основними освiтнiми галузями: математичною, мовною (украïнська та англiйська), соцiальними науками, природничими науками, культурою та мистецтвом, технологiями, фiзичною культурою.
Як школа враховує вiдмiнностi дiтей?
Класно-Урочна Школа
Засвоєння знань за принципом: один змiст та один темп для групи дiтей. Дiти подiленi на класи одного вiку. Клас змiнюється 1 раз на рiк послiдовно, але колектив залишається постiйним роками.
СПiльноШкола
Надає кожному учню дiапазон для гнучкого пристосування
а) змiсту – у вiдповiдностi до засвоєного;
б) темпу – в залежностi вiд темпу опанування;
в) рiвня опанування – з врахуванням запиту та iнтересу.
Академiчнi групи за базовими знаннями (схоже на мовнi школи), дозволяють перiодично змiнювати рiвень у вiдповiдностi до власного прогресу.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Роль учня
Класно-Урочна Школа
Учень є об'єктом впливу та очiкувань педагогiв, викладачiв. Його задача бути тим, хто сприймає цiлi, вимоги та задачi iнших. Тобто бути в пасивнiй ролi.
СПiльноШкола
Учень є активною дiючою особою, суб'єктом, що розвивається. Учень проходить шлях визрiвання здатностi приймати власнi рiшення, щоб керувати собою та своïм навчанням. В школi можливостей для реалiзацiï вибору стає покроково тим бiльше, чим бiльше зростає усвiдомлення учня. Все вiдбувається поступово, крок за кроком.
Роль вчителя
Класно-Урочна Школа
Роль вчителя передбачає нерiвнi стосунки з учнем: вчитель є апрiорний авторитет, завжди правий. В процесi навчання виступає безапеляцiйним джерелом iстини, що не передбачає сумнiвiв, помилок та незгоди до офiцiйноï чи то власноï позицiï. Винагороджує учня позитивним прийняттям або критикує поведiнку, яка не вiдповiдає очiкуванням вчителя.
СПiльноШкола
Роль вчителя передбачає, що дорослий пiдтримує усвiдомлення дитиною своïх рiвних з дорослим людських прав, позитивно пiдкрiплює дитину у вираженнi ïï власноï точки зору. В навчаннi пiдбадьорює, фасилiтує, дає емпатiйний вiдгук, забезпечує позитивне безумовне прийняття проявiв дитини, рекомендує, прояснює варiативнiсть для обрання свого шляху учнем.
Оцiнювання
Класно-Урочна Школа
Зовнiшнє критерiальне оцiнювання – оцiнювання балами, рiвнями, лiтерами, тощо, вiдбувається вчителями, тобто зовнiшньо по вiдношенню до учня. Словесне оцiнювання: критика або похвала. Метою оцiнювання є фiксацiя помилок, як еквiвалента вимiрювання якостi навчання.


СПiльноШкола
Дiє багатошарова система збору зворотнього зв'язку. Починаючи вiд опитувальникiв, анкет для актуалiзацiï та самовизначення учнями власного ставлення до своïх результатiв, фасилiтованоï рефлексiï та ретроспективи процесiв, до знанiйного тестування з обговоренням з вчителями. Метою оцiнювання є прояснення учню "де я зараз" i надання рекомендацiй "варiанти для дiï далi".
Основою нашоï освiтньоï програми (curriculum) є розвиток ключових компетенцiй

Досi ми можемо бачити, що найпоширенiший змiст освiти - освiтнi програми, якi базуються на предметному (чи навiть мiжметапредметному) пiдходi, засвоєннi навичок та вмiнь.

ЮНЕСКО ще 20 рокiв тому визначило базову освiту, як пiдготовку до самостiйного повноцiнного життя та безупинного розвитку (Life Long Learning) протягом життя. Цим визначено вектор, в напрямку якого освiта в краïнах свiту мала б рухатися. Змiни ж до шкiльноï освiти доходять в останню чергу.

Компетенцiï - це властивостi особистостi, якi вона здатна демонструвати у своïй поведiнцi. Компетенцiï мають прояв в рiзних життєвих змiнах та стiйкi протягом тривалого перiоду часу.
Мета курiкулума 5 ключiв - людина, що мислить, яка майстерно може опрацьовувати iнформацiю в будь-якiй формi у будь-який спосiб, володiє свободою i здатна керувати своïм життям у свiтi, який швидко змiнюється. Спiвпрацює та взаємодiє з iншими, сприймає свiт i себе в ньому цiлiсно, робить вклад в загальну справу з любов'ю та творчiстю.
SpilnoHub пропонує тобi:навчання в школi повного дня (з 9:00 до 19:00)

опанування основних академiчних дисциплiн в рамках iнтегрованих курсiв Maths, Science, Social Science, English, Мова

можливiсть пiдiбрати комфортне навантаження з кожного навчального предмету

пiдтримку академiчних кураторiв та академiчних тьюторiв в твоєму навчальному процесi, допомога в опрацюваннi “бiлих плям”

командну роботу - створення власних групових проектiв за методикою SCRUM 5keys.

розвиток наскрiзних навичок - мислити, комунiкувати, взаємодiяти, керувати собою, бути частиною свiту.

курси та лекцiï за вибором

профорiєнтацiю в рамках короткотривалих занурень у рiзнi сфери професiйноï дiяльностi

офiцiйну атестацiю наприкiнцi навчального року

пiдготовку до Державноï Пiдсумковоï Атестацiï для 9 класу

НАШЕ ЖИТТЯ В ФОТОГРАФIЯХ
Для кого буде корисна зустрiч?
- для тих, хто шукає школу на наступний навчальний рiк
- для тих, хто хоче змiнити школу посеред року

Де: в «Спiльношколi iдей та дiй» (вул. Петропавлiвська, 37)

Персональнi данi будуть зберiгатися згiдно вимог дiючого законодавства Украïни i використовуватися виключно для завдань проекту. Дякуємо!
День вiдкритих дверей проходитиме
серпня о 19.00

25

Нашi контакти:
Адреса:
Киïв,
вул. Петропавлiвська, 37 (1-6 клас)
пр. Правди, 43а (7-9 клас)
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website